نوبخت: دولت تدبیر و امید نسبت به تعهدات خود با مردم وفادار است

کد N800642