تصاویری از سخنگوی آمریکایی القاعده که هلاکت او به تایید آمریکا رسید

کد N800138