فیلم/تمرینات نظامی افغان ها با بالگرد MD-530

سیاسی

بین الملل: نیروهای افغانی تمرینات نظامی خود را با بالگردMD-530 دنبال می کنند.

فیلم/تمرینات نظامی افغان ها با بالگرد MD-530بین الملل: نیروهای افغانی تمرینات نظامی خود را با بالگردMD-530 دنبال می کنند.