فیلم/ درگیری قبائل مورد حمایت عربستان و حوثی‌ها

سیاسی

بین الملل: قبائل جنوب یمن که از سوی عربستان سعودی حمایت می شوند به درگیری با حوثی ها روی آورده اند.

فیلم/ درگیری قبائل مورد حمایت عربستان و حوثی‌هابین الملل: قبائل جنوب یمن که از سوی عربستان سعودی حمایت می شوند به درگیری با حوثی ها روی آورده اند.