سپاه وارد سیاست بشود یا نشود؟

روزنامه جوان- نزدیک به سپاه پاسداران - در مقاله ای که به مناسبت دوم اردیبهشت،سالروز تاسیس این نهاد منتشر کرده، به موضوع دخالت سپاه در سیاست پرداخته و نوشته است:

طرح و تلاش براي نهادينه كردن «سياستزدگي سپاه» يكي از مهمترين ابزارهايي بوده كه در طول اين سالها براي تخريب وجهه اين نهاد انقلابي به كار گرفته شده است.
جماعت تجديدنظرطلب به كمك رسانههاي انبوه خود تلاش داشته اين باور را در افكار عمومي نظاممند سازد كه سپاه برخلاف «قانون» و «رسالت تعريف شدهاش» در سياست ورود پيدا ميكند، در حالي كه تنها بايد به فعاليتهاي نظامي بپردازد.  به عنوان نمونه هفتهنامه صدا در مجموعه مطالبي كه در شماره اخير خود با تيتر «روابط 36ساله سران و سرداران» منتشر كرده، تلاش ميكند از يك سو سياستزدگي سپاه و عدول اين نهاد از وظايف قانونياش را بيان كند و از سوي ديگر اثبات كند كه روابط دولتهاي روي كارآمده پس از پيروزي انقلاب با سپاه نهايتاً به تخاصم و درگيري كشيده است.  تخطئه سپاه با اين حربه در حالي در دستور كار است كه در اصل 150 قانون اساسي آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند...»
همانگونه كه ملاحظه ميشود، تعبير «نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن» كه در اين اصل براي بيان وظيفه سپاه آمده با واژه عام و كلي «نگهباني» بيان شده، يعني آنكه حراست اين نهاد از انقلاب و دستاوردهاي آن تنها منحصر به بعد نظامي نميشود و قطعاً ابعاد فرهنگي، سياسي و حتي اقتصادي را هم در بر ميگيرد. چراكه نظام سلطه طي سه دهه اخير تمركز خود را از فعاليتهاي نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران به بعد سياسي و فرهنگي انتقال داده است، شاهد مثال اين هم تلاش غرب براي براندازي سياسي نظام در سال 78 يا فتنه 88 است.  حال سؤال اساسي اين است؛ در شرايطي كه نظام سلطه در حوزه فرهنگ و سياست سرمايهگذاري ميكند و اراده دارد به وسيله جرياني سياسي در داخل استحاله نظام را عملياتي كند – و به قول نتانياهو «بزرگترين سرمايه غرب در ايران هم همين جريان است »- سپاه بايد تنها روي مباحث نظامي و دفاعي تمركز كند؟ اگر چنين كند آيا توانسته به وظيفه خود كه «نگهباني از انقلاب» است، عمل كند؟ آيا نگهباني از انقلاب تنها به حفظ تماميت ارضي و برخورد با متجاوزان و گروهكهاي تروريستي و موارد اينچنيني خلاصه ميشود؟
پاسخ قطعاً منفي است چراكه قانونگذار «نگهباني» را تخصيص به بعد نظامي نداده و جالبتر آنكه در بخشي از اصل 150 عبارت «... براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي...» را ميآورد كه نمايانگر اين است كه سپاه در سالهاي ابتدايي انقلاب هم نقش «نگهبان» را داشته و مقابله اين نهاد با سازمان منافقين كه - در ابتدا در بستر سياسي شكل گرفت- قابل تطابق با شرايط فعلي است.
حضرت امام هم در اواخر دهه 60 خطاب به قواي نظامي از جمله سپاه و ارتش ميفرمايند: «من عرض ميكنم به همه اين قوا و به فرماندهان اين قوا كه اين افراد در هيچ يك از احزاب سياسي و گروهها وارد نشوند...». اين سخنان به خوبي نشان ميدهد كه مطالبه حضرت امام اين است كه قواي نظامي از جمله سپاه در دستهها و گروههاي سياسي وارد نشوند نه اينكه با جريانهاي مخالف با گفتمان انقلاب اسلامي كه قصد براندازي نظام را دارند، مقابله نكنند.
بنابراين طبق اصل 150 قانون اساسي در هر زمان و عرصهاي كه انقلاب اسلامي يا دستاوردهاي آن با خطر يا تهديدي مواجه شود، سپاه پاسداران موظف است وارد معركه شود و از انقلاب دفاع كند، خواه مقابله با حملات نظامي دشمن باشد خواه مقابله با جريان برانداز داخلي.

 

17302

کد N798448