فیلم/ رژه خودروهای روسی-آمریکایی به مناسبت پیروزی درجنگ جهانی دوم

سیاسی

تعدادی از شهروندان آمریکایی و روسی به مناسبت فرا رسیدن «روز الب» (اتحاد روسیه و آمریکا در جنگ جهانی دوم) با خودرو عازم واشنگتن شده اند.

فیلم/ رژه خودروهای روسی-آمریکایی به مناسبت پیروزی درجنگ جهانی دومتعدادی از شهروندان آمریکایی و روسی به مناسبت فرا رسیدن «روز الب» (اتحاد روسیه و آمریکا در جنگ جهانی دوم) با خودرو عازم واشنگتن شده اند.