فیلم/ اوضاع نابسامان اردوگاه الیرموک در دمشق

سیاسی

بین الملل: اردوگاه آوارگان فلسطینی در دمشق «الیرموک» به دلیل حملات داعش به این اردوگاه وضعیت نابسامانی دارد.

فیلم/ اوضاع نابسامان اردوگاه الیرموک در دمشقبین الملل: اردوگاه آوارگان فلسطینی در دمشق «الیرموک» به دلیل حملات داعش به این اردوگاه وضعیت نابسامانی دارد.