فیلم/ بمباران شهرهای مختلف یمن

سیاسی

بین الملل: حملات وحشیانه عربستان سعودی به یمن برای چندمین هفته متوالی ادامه دارد.

فیلم/ بمباران شهرهای مختلف یمنبین الملل: حملات وحشیانه عربستان سعودی به یمن برای چندمین هفته متوالی ادامه دارد.