در ادامه اصلاح آیین نامه داخلی مجلس؛

نحوه «رسیدگی به کلیات گزارش کمیسیون‌ها در صحن مجلس» تعیین شد

سیاسی

نمایندگان مجلس، جزئیات و ساز و کار «نحوه رسیدگی به کلیات گزارش کمیسیون‌ها در صحن علنی مجلس» را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» ماده ۶ این طرح را تصویب کردند. این طرح درباره جزئیات نحوه بررسی کلیات گزارش کمیسیونهای مجلس در صحن علنی تدوین شده است.

بر اساس ماده ۶ این طرح، ماده ۱۵۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«در هنگام رسیدگی به کلیات گزارش کمیسیون اصلی در جلسه رسمی مجلس، ابتدا سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت ۱۰ دقیقه توضیحات لازم را ارائه می‌نماید و در صورت ثبت‌نام نمایندگان، حداکثر ۳ نفر مخالف و ۳ نفر موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق هر کدام حداکثر ۵ دقیقه نظرات خود را درباره قبول یا رد کلیات بیان می‌نمایند و در صورت لزوم نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر کدام حداکثر به مدت ۵ دقیقه نظرات خود را بیان می‌کنند و برای کلیات رأی‌گیری می‌شود. در طرح‌ها و لوایح مهم یا مفصل، به پیشنهاد کتبی ۱۵ نفر از نمایندگان یا رئیس جلسه و تصویب مجلس مدت زمان‌های مذکور دو برابر می‌شود.

 در صورت تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات طرح‌ها و لوایح در جلسه رسمی مجلس به شرح زیر است:

۱. گزارش کمیسیون اصلی درخصوص ماده واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن به ترتیب مواد توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرائت می‌شود، در صورتی که نسبت به ماده واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن پیشنهاد چاپ شده وجود داشته باشد ابتدا مصوبه کمیسیون اصلی در آن مورد رسیدگی می‌شود و در صورت وجود مخالف، یک نفر مخالف و سپس یک نفر موافق و پس از آن نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون در صورت تمایل هر یک حداکثر ۵ دقیقه صحبت خواهند کرد و نسبت به مصوبه اصلی کمیسیون اصلی رأی‌گیری خواهد شد.

۲. در صورت عدم تصوب مصوبه کمیسیون اصلی در ماده واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن به ترتیب پیشنهادهای چاپ شده اصلاحی با اولویت‌ پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و سپس نمایندگان، به ترتیب جامعیت بیشتر به تشخیص رئیس جلسه و در پیشنهادهای مشابه به ترتیب نوبت و در صورت نیاز به قید قرعه توسط رئیس جلسه به شرح فوق بررسی و رسیدگی خواهد شد.

۳. در صورت عدم تصویب پیشنهادهای چاپ شده اصلاحی، پیشنهاد چاپ شده بازگشت به لایحه یا طرح اصلی از کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان در ماده واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن به شرح فوق مطرح و رأی‌گیری خواهد شد. در صورت تصویب پیشنهاد برگشت به لایحه یا طرح اصلی در هر ماده پیشنهادهای چاپ شده اصلاحی یا الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبات در آن مورد قابل طرح است.

۴. در صورت عدم تصویب پیشنهاد بازگشت به ماده واحده یا هر یک از مواد و اجزای طرح یا لایحه اولیه، پیشنهاد چاپ شده کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان درباره حذف کل ماده واحده یا هر یک از مواد و اجزای گزارش کمیسیون اصلی به شرح فوق مطرح و رأی‌گیری می‌شود.

۵. درصورت عدم تصویب پیشنهاد چاپ شده کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان درباره حذف کل هر یک از مواد و اجزای آن یک‌بار دیگر مصوبه کمیسیون اصلی درخصوص آن مورد به رأی گذاشته می‌شود. در صورت عدم تصویب این موارد، پیشنهادهای جدید در جلسه رسمی مجلس پذیرفته می‌شود و یا در صورت لزوم رئیس جلسه آن مورد را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌دهد.

در کلیه مواردی که مصوبه کمیسیون اصلی، یا هر یک از پیشنهادهای اصلاحی، بازگشت به طرح یا لایحه اولیه به تصویب مجلس برسد، پیشنهادهای چاپ شده الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه مجلس به تشخیص رئیس جلسه به ترتیب پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و سپس نمایندگان مطرح و در هر مورد به شرح فوق رسیدگی و رأی‌گیری می‌شود.

پس از تعیین تکلیف نسبت به پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان در ماده واحده یا مواد و اجزای آن، در پایان نسبت به کل گزارش کمیسیون اصلی با اصلاحات انجام شده رأی‌گیری خواهد شد؛ در صورت عدم تصویب کل گزارش کمیسیون اصلی، پیشنهادهای جدید در جلسه مجلس پذیرفته می‌شود و یا در صورت ضرورت برخی از مواد گزارش کمیسیون اصلی به تشخیص رئیس جلسه جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد و برای مابقی مواد رأی‌گیری می‌شود.

۶. نسبت به آن دسته از مواد که مجدداً به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد، هر یک از نمایندگان می‌توانند در مهلت مقرر با حضور در کمیسیون پیشنهادهای خود را مطرح نمایند. پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون اصلی در موارد ارجاعی به کمیسیون، هر یک از نمایندگان می‌توانند تا ۱۲ ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون اصلی پیشنهادهای خود را جهت طرح در جلسه رسمی مجلس به هیات رئیسه مجلس ارائه نمایند».

همچنین نمایندگان با تصویب تبصره این ماده مقرر کردند، «در صورت عدم آگاهی یا عدم حضور سخنگوی کمیسیون، به ترتیب یا یکی از نواب رئیس یا سایر اعضای کمیسیون به جای وی از نظر کمیسیون دفاع می‌کند».