تجمع کارگران پتروشیمی اصفهان مقابل مجلس

سیاسی

کارگران پتروشیمی اصفهان در اعتراض به عدم تعیین قراردادهایشان پس از واگذاری این پتروشیمی به بخش خصوصی مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران پتروشیمی اصفهان در اعتراض به عدم تعیین تکلیف قراردادهایشان پس از واگذاری این پتروشیمی به بخش خصوصی مقابل مجلس تجمع کردند.

آنها از وزارت نفت درخواست داشتند نسبت به تعیین تکلیف قراردادهایشان اقدام کند.