مجلس نمایندگان افغانستان به ۱۶ وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد

سیاسی

مجلس نمایندگان افغانستان امروز برای ۱۶ وزیر پیشنهادی دولت رای اعتماد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این وزارت‌ها در بیش از هفت ماه گذشته بدون وزیر بودند و توسط سرپرستان اداره می‌شدند.

با این رای اعتماد امروز، از ۲۵ وزارت خانه افغانستان فقط وزارت دفاع بدون وزیر باقی مانده است. چندی قبل آقای غنی افضل لودین را به این پست معرفی کرده بود که او از این پست انصراف داد.

فهرست کامل وزیران جدید:

همایون رسا، وزارت تجارت و صنایع؛ عبدالباری جهانی، وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ اسدالله ضمیر، وزارت زراعت و دامپروری؛ محمد گلاب منگل، وزارت سرحدات و قبایل؛ محمود بلیغ، وزارت فواید عامه؛ عبدالستار مراد، وزارت اقتصاد؛ محمدالله بتاش، وزارت حمل و نقل؛ اسدالله حنیف بلخی وزارت معارف؛ سید سعادت منصور نادری وزارت شهرسازی؛ عبدالبصیر انور، برای وزارت عدلیه/دادگستری؛ عبدالرزاق وحیدی، وزارت مخابرات و فن‌آوری معلوماتی؛ دلبر نظری، وزارت امور زنان؛ سلامت عظیمی، وزارت مبارزه با مواد مخدر؛ فریده مومند، وزارت تحصیلات عالی؛ نسرین اوریاخیل، وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و علی احمد عثمانی وزارت انرژی و آب.