فیلم/ مقابله پلیس آفریقای جنوبی با تظاهرات ضد بیگانه هراسی

سیاسی

پلیس آفریقای جنوبی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگانی که در اعتراض به گسترش تحرکات بیگانه هراسی در این کشور انجام شده بود مجبور به استفاده از ماشین های آب پاش گردید.

فیلم/ مقابله پلیس آفریقای جنوبی با تظاهرات ضد بیگانه هراسیپلیس آفریقای جنوبی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگانی که در اعتراض به گسترش تحرکات بیگانه هراسی در این کشور انجام شده بود مجبور به استفاده از ماشین های آب پاش گردید.