اولین زن خلبان در ارتش افغانستان ‌را ببینید

کد N792590