فیلمی از حمله به رییس بانک مرکزی اروپا حین کنفرانس خبری

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در حین کنفرانس خبری مورد حمله یک زن معترض قرار گرفت.

فیلمی از حمله به رییس بانک مرکزی اروپا حین کنفرانس خبریماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در حین کنفرانس خبری مورد حمله یک زن معترض قرار گرفت.

 

 

 

 

ماریو دراگی ( Mario Draghi) رئیس بانک مرکزی اروپا حین کنفرانس خبری مورد حمله یک زن معترض قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دراگی حین کنفرانس خبری در شهر فرانکفورت درباره سیاست های بانکی از طرف یک زن معترض مورد حمله قرار گرفت و این زن با پرتاب مقادیری کاغذ به طرف دراگی باصدای بلند به وی گفت: به دیکتاتوری بانک مرکزی اروپا پایان دهید.

منبع: فیگارو

5252

کد N792465