فیلم/ تظاهرات مردم آمریکا علیه خشونت پلیس

سیاسی

شب گذشته شهرها و ایالت های مختلف آمریکا از جمله نیویورک شاهد برگزاری تظاهرات در اعتراض به کشته شدن چند سیاه پوست توسط پلیس این کشور بود.

فیلم/ تظاهرات مردم آمریکا علیه خشونت پلیسشب گذشته شهرها و ایالت های مختلف آمریکا از جمله نیویورک شاهد برگزاری تظاهرات در اعتراض به کشته شدن چند سیاه پوست توسط پلیس این کشور بود.