فیلم/ پرتاب موفقیت آمیز راکت فالکون ۹ به فضا

سیاسی

راکت فالکون ۹ با موفقیت از ایستگاهی در فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد.

فیلم/ پرتاب موفقیت آمیز راکت فالکون ۹ به فضاراکت فالکون ۹ با موفقیت از ایستگاهی در فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد.