فیلم/ ادامه حملات عربستان، خروج اتباع خارجی و آمریکائی‌های درجه ۲

سیاسی

تصاویر ارسالی از یمن علاوه بر آنکه جنایات عربستان را تصویر می کشند گویای این حقیقت هستند که آمریکا برای خارج کردن اتباع خود از این کشور عربی دست به گزینش زده و شهروندان درجه دو خود را رها کرده است.

فیلم/ ادامه حملات عربستان، خروج اتباع خارجی و آمریکائی‌های درجه ۲تصاویر ارسالی از یمن علاوه بر آنکه جنایات عربستان را تصویر می کشند گویای این حقیقت هستند که آمریکا برای خارج کردن اتباع خود از این کشور عربی دست به گزینش زده و شهروندان درجه دو خود را رها کرده است.