انجمن حقوق بشری:

درخواست تشکل حقوق بشری یمن از جامعه بین الملل برای ارسال کمک

سیاسی

یکی از تشکل های حقوق بشری یمن از جامعه بین المللی خواست که به این کشور کمک ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمن، انجمن حقوق بشری یمنی از رهبران دنیا و نمایندگان جامعه جهانی خواست که کمک های انسانی فوری به هزاران یمنی که به سبب جنگ نیازهای آنها فزونی یافته است ارسال کنند.

این انجمن حقوق بشری بیان کرد: اوضاع انسانی در یمن بحرانی است و یمنی ها به خدمات بهداشتی، غذا، آب آشامیدنی نیاز دارند و بیش از 15 میلیون یمنی نیاز به کمکهای بشر دوستانه دارند و بیش از 10 میلیون یمنی از کمبود مواد غذایی و صدها هزار کودک از سوء تغذیه رنج می برند.

در این بیانیه آمده است: خروج نمایندگان سازمان های بشر دوستانه و سازمان مل از یمن به سبب جنگ تلاش های بشردوستانه را با مشکل روبرو کرده است و بر رنج ساکنان افزوده است و سازمانهای محلی و داخلی تلاش زیادی را برای پر کردن خلاء موجود با وجود امکانات اندک به عمل می آورند.