اشاره رهبری به کدام مقام "جوان بی تجربه" سعودی بود؟

کد N786568