ارسال دومین محموله از کمکهای پزشکی صلیب سرخ به صنعا

سیاسی

امروز دومین محموله از کمکهای پزشکی صلیب سرخ با وزن ۳۶ تن به صنعا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، محموله کمکهای پزشکی و دارویی کمیته بین المللی صلیب سرخ با وزن حدود ۳۶ تن امروز به صنعا رسید.

این دومین محموله از کمکهای انسانی صلیب سرخ است که طی هفته های اخیر وارد یمن می شود.

کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن پیشتر وضعیت انسانی را در این کشور بسیار بحرانی و اسفناک توصیف کرد.

تجاوز هوایی عربستان با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی به صنعا وارد هفدهمین روز خود شده است.