نگرانی بان کی مون از شرایط حقوق بشری در صحرای غربی

کد N786372