رویترز:

توافق با ایران می‌تواند موجب تضعیف نظام بازرسی‌ها شود

سیاسی

یک رسانه غربی با پرداختن به این مطلب که هنوز مشخص نیست نظام بازرسی ها از ایران در صورت حصول توافق جامع هسته ای به چه شکلی باشد مدعی شد که این توافق می تواند موجب به حاشیه رفتن نظام بازرسی ها شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایران و کشورهای ۱+۵ در سوئیس بر سر کلیات تفاهم کرده اند اما هنوز در مورد جزئیات توافقی حاصل نشده است. یکی از این جزئیات بازرسی از تاسیسات هسته ای است.  

تاسیسات هسته ای ایران هم اکنون تحت نظارت آژانس قرار دارد اما گفته می شود که در صورت حصول توافق جامع، این بازرسی ها افزایش می یابند.  

این وضعیت در حالی است که همه چیز فعلا در حد حرف است و هنوز توافقی میان طرفین در این رابطه حاصل نشده است. از همین رو با توجه به شرایط موجود و مطرح بودن مسائل مهمی همچون نحوه لغو تحریم ها این امکان وجود دارد که وضعیت نظارت بر تاسیاست ایران به حاشیه رانده شود.  

در حالی این موضوع مطرح شده که هنوز نحوه دسترسی بازرسان به تاسیسات ایران نیز مشخص نیست و اگر این موضوع (نحوه و میزان دسترسی) در مذاکرات بصورت دقیق مشخص نشود، موضوع بازرسی می تواند تبدیل به یکی از نقاط آسیب پذیر توافق جامع شود.