رسانه صهیونیستی مدعی شد

تفاوت سند بیانیه لوزان در وزارت خارجه فرانسه و آمریکا

سیاسی

اسرائیل تایمز چاپ سرزمین های اشغالی مدعی شد سند وزارت خارجه فرانسه درباره بیانیه لوزان با سند وزارت خارجه آمریکا متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی اسرایل تایمز مدعی شد سندی به دست آورده است که نشان می دهد سند بیانیه پایانی نشست هسته ای لوزان بین ایران و گروه 1+5 که در وزارت خارجه فرانسه موجود است با سند موجود در وزارت خارجه آمریکا فرق دارد.

در این گزارش آمده است موضوعاتی مثل نحوه کاهش تحریم ها و میزان دسترسی ها به سایت ها و تاسیسات هسته ای ایران در دو سند وزارت خارجه آمریکا و فرانسه با هم فرق دارند.