اعتصاب سراسری در نپال زندگی را در این کشور فلج کرد

کد N783221