فیلم/ اعتراض مردم بحرین به مداخله نظامی عربستان در یمن

سیاسی

مردم بحرین در اعتراض به مداخله نظامی عربستان در یمن دست به تظاهرات زده و با افروختن آتش مانع بازداشت مخالفین توسط پلیس شدند.

فیلم/ اعتراض مردم بحرین به مداخله نظامی عربستان در یمنمردم بحرین در اعتراض به مداخله نظامی عربستان در یمن دست به تظاهرات زده و با افروختن آتش مانع بازداشت مخالفین توسط پلیس شدند.