فیلم/ درگیری پلیس انگلیس با مخالفان جنبش پگیدا

سیاسی

پلیس انگلیس با مخالفان جنبش افراطی پگیدا که قصد جلوگیری از راهپیمایی این گروه در پایتخت انگلیس را داشتند درگیر شد.

پگیدا جنبشی افراطی است که از چند ماه قبل در اروپا فعال شده و خواستار اخراج مسلمانان از اروپا است. 

در همین رابطه اعتراضاتی در کشورهای مختلف از جمله آلمان و انگلیس در مخالفت با این جنبش افراطی انجام می شود. 

فیلم/ درگیری پلیس انگلیس با مخالفان جنبش پگیداپلیس انگلیس با مخالفان جنبش افراطی پگیدا که قصد جلوگیری از راهپیمایی این گروه در پایتخت انگلیس را داشتند درگیر شد.