آیا متن فارسی و انگلیسی توافق لوزان دو متن بود؟/ پاسخ ظریف به یک ابهام

ظریف شب گذشته در برنامه نگاه یک به همه ابهامات درباره بیانیه لوزان پاسخ داد.

آیا متن فارسی و انگلیسی توافق لوزان دو متن بود؟/ پاسخ ظریف به یک ابهامظریف شب گذشته در برنامه نگاه یک به همه ابهامات درباره بیانیه لوزان پاسخ داد.

 

 

 

 

 

 

 

2929

کد N780391