فیلم خبرنگار فرانسوی از شادی تهرانیها پس از بیانیۀ هسته‌ای

این فیلمی است که خبرنگار تلویزیون فرانسوی ب‌اف‌ام تی وی از شادی تهرانیها دقایقی پس از قرائت بیانیه هسته ای تهیه کرده است.

فیلم خبرنگار فرانسوی از شادی تهرانیها پس از بیانیۀ هسته‌ایاین فیلمی است که خبرنگار تلویزیون فرانسوی ب‌اف‌ام تی وی از شادی تهرانیها دقایقی پس از قرائت بیانیه هسته ای تهیه کرده است.

 

 

 

5252

 

کد N778432