رایزنی های داخلی تیم های مذاکره کننده ایران و 1+5

مذاکرات هسته ای ایران

مذاکره دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جان کری همتای امریکایی او به پایان رسید و رایزنی های داخلی هیات های هفت گانه شروع شد.

در حال حاضر وزیران و معاونان و کارشناسان هیات های مختلف در هتل بوریواژ سرگرم رایزنی های داخلی هستند و بر روی متنی که قراراست منتشر شود ، کار می کنند.

سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران پیش ازاین گفت که امیدوار است در پایان نشست امشب بیانیه ای مطبوعاتی صادر شود ولی گفته می شود بحث بر سر این است که این بیانیه چه زمانی منتشر شود.

تیم مذاکره کننده ایران از چهارشنبه 5 فروردین در حال مذاکره در لوزان است . عراقچی گفت تا هر زمان نیاز باشد این تیم در لوزان می ماند و اگرمسائل حل شود حتی یک لحظه هم زیاد تر در سوئیس نخواهند ماند.
کد N777812