مذاکره صالحی - مونیز/ رایزنی معاونان و کارشناسان

مذاکرات هسته ای ایران, صالحی و مونیز

مذاکره فنی علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در هتل بوریواژ آغاز شد.

گفته می شود مواردی از تحقیق و توسعه همچنان مورد اختلاف است که رایزنی بلندپایه ترین مقامات انرژی اتمی کشور با هدف برطرف کردن آن انجام می شود.
همزمان معاونان و کارشناسان کشورهای1+5 با یکدیگر و کارشناسان و معاونان ایران نیز با یکدیگر در حال مشورت و رایزنی هستند.
جمعبندی کار کارشناسان و معاونان د رجلسه وزیران خارجه مطرح می شود و برای تایید نهایی نیاز به تصویب آنها دارد.
انتظار می رود تا دقایقی دیگر نشست وزیران خارجه نیز شروع شود که گروه پرشمار خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها رای آغاز این نشست لحظه شماری می کنند.
کد N777622