کابینه افغانستان امروز به پارلمان معرفی می شود

سیاسی

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان بالاخره لیست ۱۶ نفره وزیران باقی مانده خود را امروز به پارلمان این کشور معرفی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، افراد معرفی شده هر کدام وابسته به یکی از رهبران قومی و سیاسی افغانستان هستند. پیش از این، تابعیت دوگانه و رشته تحصیلی غیر مرتبط با پست وزارت سبب شده بود تا بسیاری از وزیران پیشنهادی از سوی پارلمان افغانستان رد شوند.

لیست وزیران پیشنهادی جدید به این شرح است:

۱-عبدالبصیر انور، وزارت عدلیه

۲-اسدالله حنیف بلخی، وزارت معارف

۳- اسدالله ضمیر، وزارت زراعت و آبیاری

۴- همایون رسا، وزارت تجارت و صنایع

۵- عبدالستار مراد، وزارت اقتصاد

۶- عبدالرزاق وحیدی، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی

۷- فریده مهمند، وزارت تحصیلات عالی

۸- عبدالباری جهانی، وزارت اطلاعات و فرهنگ

۹- علی احمد عثمانی، وزارت انرژی و آب

۱۰- محمود بلیغ، وزارت فواید عامه

۱۱- سید سعادت منصور نادری، وزارت امور شهر سازی

۱۲- محمد گلاب منگل، وزارت سرحدات و قبایل

۱۳- نسرین اوریا خیل، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان

۱۴- محمد الله بتاش، وزارت حمل و نقل

۱۵- سلامت عظیمی، وزارت مبارزه با مواد مخدر

۱۶- دلبر نظری، وزارت زنان

پارلمان افغانستان در روزهای آتی به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی خواهد پرداخت.