گروه اعزامی مهر به دور دوم مذاکرات لوزان/۷۸

عضو تیم مذاکره کننده : هیچگونه توافقی صورت نگرفته است

سیاسی

مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای جمهوری اسلامی ایران در باره فضاسازی رسانه های غربی اظهارداشت: هیچگونه توافقی صورت نگرفته و موضوعاتی همچنان باقی مانده که باید حل وفصل شود.

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان، یک مذاکره کننده ارشد  تیم هسته ای جمهوری اسلامی ایران در باره فضاسازی رسانه های غربی اظهارداشت: هیچگونه توافقی صورت نگرفته و موضوعاتی همچنان باقی مانده که باید حل وفصل شود.

وی افزود: طرفهای ذیربط بجای این فضاسازیها باید دست از زیاده خواهیهای خود بردارند و تصمیم  راهبردی خود را اتخاذ کنند که توافق می خواهند یا فشار