• ۳بازدید

فیلم/ادامه تظاهرات بحرینی‌ها

بین الملل:بحرینی‌ها امروز نیز با برگزاری تظاهرات در منطقه المصلی بر خواسته های مشروع خود اصرار کردند.

فیلم/ادامه تظاهرات بحرینی‌هابین الملل:بحرینی‌ها امروز نیز با برگزاری تظاهرات در منطقه المصلی بر خواسته های مشروع خود اصرار کردند.

کد N765251

وبگردی