فیلم/ادامه تظاهرات بحرینی‌ها

سیاسی

بین الملل:بحرینی‌ها امروز نیز با برگزاری تظاهرات در منطقه المصلی بر خواسته های مشروع خود اصرار کردند.

فیلم/ادامه تظاهرات بحرینی‌هابین الملل:بحرینی‌ها امروز نیز با برگزاری تظاهرات در منطقه المصلی بر خواسته های مشروع خود اصرار کردند.