فیلم/ به کارگیری گاز علیه زندانیان در بحرین

سیاسی

بین الملل: به کارگیری گاز علیه زندانیان در زندان جو در بحرین سبب ایجاد حالت خفگی زندانیان به ویژه در ساختمان شماره ۴ شد.

فیلم/ به کارگیری گاز علیه زندانیان در بحرینبین الملل: به کارگیری گاز علیه زندانیان در زندان جو در بحرین سبب ایجاد حالت خفگی زندانیان به ویژه در ساختمان شماره ۴ شد.