فیلم/آماده باش ارتش لبنان برای مقابله با تروریست ها

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: ارتش لبنان آماده می شود تا پس از ذوب برف ها با گروههای تروریستی نبرد کند، اما به اعتقاد منابع امنیتی لبنانی ارتش می تواند تپه های جدیدی را تحت تسلط خود درآورد.

فیلم/آماده باش ارتش لبنان برای مقابله با تروریست هاخبرگزاری مهر-بین الملل: ارتش لبنان آماده می شود تا پس از ذوب برف ها با گروههای تروریستی نبرد کند، اما به اعتقاد منابع امنیتی لبنانی ارتش می تواند تپه های جدیدی را تحت تسلط خود درآورد.