فیلم/ادامه عملیات آزادسازی صلاح الدین عراق

سیاسی

بین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی به ادامه عملیات در صلاح الدین برای آزادسازی آن از تکفیری ها ادامه می دهند.

فیلم/ادامه عملیات آزادسازی صلاح الدین عراقبین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی به ادامه عملیات در صلاح الدین برای آزادسازی آن از تکفیری ها ادامه می دهند.