از سوی معاون اول رییس جمهور انجام شد

ابلاغ اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مصوبه هیات وزیران آمده است:

«آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع تصویبنامه شماره 100998/ت48367ه مورخ 2 /5/ 1392 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1-‌ در بند (ج) ماده (1)، عبارت "و شعبه بانک خارجی" بعد از عبارت "اعتباری غیربانکی" اضافه می‌شود.

2- متون زیر به عنوان بندهای (و) و (ز) به ماده (1)، الحاق می‌شوند:

"و- مؤسسه اعتباری تازه تأسیس: مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین‌نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می‌دارد.

ز- سقف تضمین: حداکثر میزان ریالی سپرده‌های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها و تبصره بند یادشده موضوع تصویبنامه شماره 102595/ت47632ه مورخ 22 /5/ 1391 و اصلاح بعدی، تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌باشد."

3- در ماده (7)، عبارت "معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک" جایگزین عبارت "معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری" و در تبصره ماده یادشده، عبارت "دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی" جایگزین عبارت "دو درصد سرمایه اعطایی" می‌شود.

4- متن زیر جایگزین ماده (8) و تبصره آن می‌شود:

"ماده 8- مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، مکلف است ظرف مدت یکصد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید.

تبصره- موسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یکصد و بیست روز پس از أخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید."

5-‌ در بند (1) ماده (9)، عبارت "بیست و پنج صدم" جایگزین عبارت "یک و نیم" و عبارت "تمامی سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق" جایگزین عبارت "تمامی سپرده‌های مؤسسه اعتباری" می‌شود.

6- در بند(2) ماده(9)، عبارت "تمامی سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق" جایگزین عبارت "تمامی سپرده‌های مؤسسه اعتباری" و عبارت "درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود." جایگزین عبارت "در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود." می‌شود.

7- در تبصره (1) ماده (9)، عبارت "خردادماه سال بعد" جایگزین عبارت "فروردین‌ماه همان سال" می‌شود.

8- تبصره های (1) و (2) ماده (9)، به عنوان تبصرههای (2) و (3) تلقی و متن ذیل به عنوان تبصره (1) ماده (9)، الحاق می‌شوند:

"تبصره 1- هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده‌های مشمول ضمانت مؤسسات ‌اعتباری فراتر رود، صندوق می‌تواند با رعایت مقررات مربوط، نسبت به کاهش میزان حق عضویت‌ سالانه پرداختی از حداقل تعیین‌شده در این ماده اقدام نماید."

9- در ماده (10)، عبارت "شهریورماه" جایگزین عبارت "خردادماه" می‌شود.

10- در تبصره ماده (13)، عبارت "وزیران عضو شورای پول و اعتبار" جایگزین عبارت "هیئت وزیران" می‌شود.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 10 /12/ 1393 برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N760057