فیلم/ تظاهرات مردم قبرس علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی

سیاسی

بین الملل: همزمان با برگزاری نشست بانک مرکزی اروپا، علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدند.

با وجود گذشت چند سال از اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در کشورهای اروپایی گرفتار در بحران اقتصادی، وضعیت اغلب این کشورها تغییر چندانی نیافته است. 

فیلم/ تظاهرات مردم قبرس علیه سیاستهای ریاضت اقتصادیبین الملل: همزمان با برگزاری نشست بانک مرکزی اروپا، علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدند.