فیلم/ بخشی از مصاحبه ظریف با شبکه ان بی سی

سیاسی

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی تاکید کرد تصمیم سیاسی در مذاکرات هسته ای باید توسط دو طرف اتخاذ شود.

فیلم/ بخشی از مصاحبه ظریف با شبکه ان بی سیوزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی تاکید کرد تصمیم سیاسی در مذاکرات هسته ای باید توسط دو طرف اتخاذ شود.