احیای شاهراه های اقتصادی افغانستان در دستور کار دولت وحدت ملی

سیاسی

با احیای منطقه «واخان» افغانستان می تواند به کشورهای اروپایی صادرات داشته باشد. اهمیت اقتصادی این راه نه تنها برای افغانستان، بلکه برای کشورهای دیگری از جمله چین نیز سود آور است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت: دولت قصد دارد دهلیز «واخان» را احیا کند و با احداث خط آهن از این منطقه تا هرات، آسیای مرکزی را به چین وصل نماید.

منطقه واخان در دور ترین نقطه شمال شرقی افغانستان واقع شده و  هم مرز با چین، پاکستان و تاجیکستان است.

این منطقه به راه ابریشم معروف است و در گذشته یکی از راه های مهم ترانزیتی بود که صادرات و واردات افغانستان به کشورهای خارجی از طریق آن صورت می گرفت، اما در حال حاضر این راه از اهمیت اقتصادی خود باز مانده است.

با احیای منطقه «واخان» افغانستان می تواند به کشورهای اروپایی صادرات داشته باشد. اهمیت اقتصادی این راه نه تنها برای افغانستان، بلکه برای کشورهای دیگری از جمله چین نیز سودآور است.