با تصویب مجلس؛

سازمان اوقاف به سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه تغییر نام یافت

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از طرح حمایت از احداث مساجد مقرر کردند سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه تغییر نام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح تعریف مسجد را مشخص کردند.

بر این اساس در این قانون منظور از مسجد مکانی فعال یا غیرفعال است که شرع مقدس و یا عرف متشرعه آن را مسجد بداند اعم از آنکه وقف شرعی شده یا نشده باشد.

تعریف نمازخانه نیز بدین ترتیب است: نمازخانه مکانی عمومی است که مسجد نباشد و نماز در آن اقامه شود مانند نمازخانه های بین راهی و اماکنی از قبیل ادارات، بوستان ها و مجتمع های تجاری که برای خواندن نماز تعیین گردیده است.

همچنین با تصویب ماده دیگری مقرر شد سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه تغییر نام یابد.

این سازمان مسئول حمایت از مدیریت مساجد، اقدامات و امور مربوط به نگهداری، احداث، تجهیز، نوسازی و پیگیری امور نمازخانه ها به ترتیبی که در این قانون می آید و این مسئولیت در سایر وظایف مذکور اضافه می شود.