فیلم/ تشویق های نمایشی در کنگره بوئنر را نیز خسته کرد

سیاسی

تشویق های مکرر و نمایشی نتانیاهو توسط نمایندگان آمریکایی، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان را نیز خسته کرد.

فیلم/ تشویق های نمایشی در کنگره بوئنر را نیز خسته کردتشویق های مکرر و نمایشی نتانیاهو توسط نمایندگان آمریکایی، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان را نیز خسته کرد.