فیلم/ تظاهرات علیه نتانیاهو در مقابل مجمع آیپک

سیاسی

روز گذشته تعدادی از مردم آمریکا با برگزاری تظاهرات در مقابل محل برگزاری مجمع سالانه آیپک، اعتراض خود را به جنایات های رژیم صهیونیستی نشان دادند.

فیلم/ تظاهرات علیه نتانیاهو در مقابل مجمع آیپکروز گذشته تعدادی از مردم آمریکا با برگزاری تظاهرات در مقابل محل برگزاری مجمع سالانه آیپک، اعتراض خود را به جنایات های رژیم صهیونیستی نشان دادند.