با تصویب مجلس؛

تکلیف اعتبارات عمرانی مصرف نشده دستگاهها برای سال ۹۴ معلوم شد

سیاسی

نمایندگان مجلس، تکلیف اعتبارات عمرانی مصرف نشده دستگاهها را برای سال آینده معلوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس با تصویب فراز الحاقی بند(ج) تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده، تکلیف اعتبارات عمرانی هزینه نشده دستگاههای اجرایی را برای سال آینده معلوم کردند؛ بر این اساس،‌ «مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دسته از طرح ها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته، تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي‌شود تا به ‌مصرف همان طرح و پروژه‌ برسد».

بر اساس مصوبه نمایندگان در این بخش، «دستگاههاي اجرائي مكلفند، طرح ها و پروژه‌هاي مذكور را مطابق برنامه زمان‌بندي اوليه به‌اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به‌منظور نگهداري حساب ها در اجراي ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌شود».

مجلس همچنین با تصویب بند (د) این تبصره، مقرر کرد «اجراي طرح هاي مربوط به مطالعه و اجرا، مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است».

در نهایت، با تصویب یک فراز الحاقی به این بند، حداقل ۸ درصد از اعتبارات مربوط به طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان، به اجراي طرح هاي هادي روستايي اختصاص یافت.