با تصویب مجلس و برای سال 94 مقرر شد؛

ممنوعیت پرداخت هرگونه حقوق به کارکنان دولت در هیات مدیره دستگاهها

سیاسی

با تصویب مجلس در بودجه سال 94، پرداخت هرگونه حقوق و حق جلسه به کارکنان شاغل و بازنشسته دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف در برخی دستگاهها حضور می یابند، ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی بخشهای هزینه اصلاحیه بودجه 1394 کل کشور، با تصویب بند (الف) تبصره 18 مقرر کردند «افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد»؛ همچنین با تصویب بند (ب) این تبصره، در سال آینده «در تمام دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌شود».

نمایندگان در ادامه بررسی تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده، پرداخت هرگونه حقوق، حق ‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت را که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع کردند.

براساس این گزارش، بند (د) این تبصره که در رابطه با وضعیت اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال آینده بود، به دلیل ماهیت غیربودجه ای و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.