فیلم/مردم بحرین شیخ علی سلمان را فراموش نمی کنند

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: مردم بحرین با برگزار تظاهرات همچنان بر آزادی دبیر کل جمعیت الوفاق از بند آل خلیفه اصرار دارند.

فیلم/مردم بحرین شیخ علی سلمان را فراموش نمی کنندخبرگزاری مهر-بین الملل: مردم بحرین با برگزار تظاهرات همچنان بر آزادی دبیر کل جمعیت الوفاق از بند آل خلیفه اصرار دارند.