با تصویب مجلس مقرر شد/

اختصاص جریمه‌های بورسیه به توسعه برنامه‌ آموزشی در مناطق کم جمعیت

سیاسی

مجلس تصویب کرد که درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و جریمه های آن در سال آینده به برنامه های توسعه آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده و با تصویب بخش هزینه ای بند (د) تبصره ۱۳ لایحه بودجه، به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های مشمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داد تا در سال آینده تا سقف درآمد اختصاصی سال ۹۳ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های عمرانی خود استفاده کنند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

نمایندگان همچنین با تصویب بند (ز) تبصره ۱۳ مقرر کردند که صددرصد درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورسیه و ارزبگیر و جریمه های آن که توسط وزارتخانه های علوم و بهداشت دریافت می شود، به عنوان درآمد اختصاصی این وزارتخانه ها تلقی شده و به منظور تحقق برنامه های موسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از ۲۰۰ هزار نفر به آنها اختصاص می یابد.

نمایندگان در ادامه با تصویب بند (ط) به وزارتخانه های علوم و بهداشت اجازه دادند منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج یا دانشگاه های محل تحصیل آنها پرداخت می شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰- ۱۴۷ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند؛ منابع واریزی از طریق ردیف ۵۳۰۰۰۰- ۱۱۰ صرف هزینه های دانشجویان بورسه و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاه ها می شود.