با تصویب مجلس و برای سال آینده؛

انحصار خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی لغو شد

سیاسی

مجلس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد تا در سال آینده نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزشی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، جزء ۲ بند الف تبصره ۱۳ این لایحه را با حذف عبارت «مدارس غیردولتی»، به این ترتیب تصویب کردند؛ «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه آموزشی اقدام کند».

نمایندگان همچنین با تصویب جزء ۳ این بند مقرر کردند در سال آینده ساختمان های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می ماند.

مجلس شورای اسلامی همچنین با پیشنهاد یکی از نمایندگان برای الحاق یک بند به این بخش از لایحه بودجه موافقت و وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا در مناطقی که نمی تواند خدمات آموزشی ارائه کند، امکان استفاده از سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک ترین محل آموزشی را برای تمام دانش آموزان فراهم کند.