فیلم/ تظاهرات علیه مداخله غرب در اوکراین

سیاسی

صدها نفر از مردم برلین، با برگزاری تجمعی اعتراض خود را نسبت به مداخله کشورهای غربی در امور اوکراین نشان دادند.

فیلم/ تظاهرات علیه مداخله غرب در اوکراینصدها نفر از مردم برلین، با برگزاری تجمعی اعتراض خود را نسبت به مداخله کشورهای غربی در امور اوکراین نشان دادند.