مجلس مصوب کرد:

خیز 500 میلیاردی مجلس برای افزایش سرمایه بانک ها

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند 500 میلیارد تومان از وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌ها به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز شنبه بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه را در دستور کار داشتند.

وکلای ملت با تصویب بندی به دولت اجازه دادند تا سقف پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.